Rocznik Dawny (Annales Vetusti)
  • Warszawa, Biblioteka Narodowa, 3312 I (12th C. (first quarter)).
    • f. 38v-39v